دستگاه های سانتریفیوژ آزمایشگاهی

سانتریفیوژ 16 شاخه 6000 دور دیجیتال سانتریفیوژ 16 شاخه 6000 دور دیجیتال دستگاه سانتریفیوژ 6000 دور شرکت فرزانه آرمان مورد استفاده بالینی خون، شیمی، مهندسی سانتریفیوژ 16 شاخه 4000 دور دیجیتال سانتریفیوژ 16 شاخه 4000 دور دیجیتال دستگاه سانتریفیوژ 4000 دور شرکت فرزانه آرمان مورد استفاده بالینی، خون، شیمی، تحقیقاتی سانتریفیوژ 24 شاخه 4000 دور دیجیتال سانتریفیوژ 24 شاخه 4000 دور دیجیتال دستگاه سانتریفیوژ 4000 دور شرکت فرزانه آرمان مورد استفاده بالینی، شیمی، مهندسی، تحقیقاتی سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا یخچال دار مدل HS 18500 R سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا یخچال دار مدل HS 18500 R دستگاه سانتریفیوژ 18500 دور شرکت فرزانه آرمان مورد استفاده خون، شیمی، مهندسی، تحقیقاتی سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500 سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500 دستگاه سانتریفیوژ 18500 دور شرکت فرزانه آرمان مورد استفاده بالینی خون، شیمی، مهندسی سانتریفیوژ دیجیتال مدل  FL 5000 سانتریفیوژ دیجیتال مدل FL 5000 دستگاه سانتریفیوژ FL 5000 شرکت فرزانه آرمان مورد استفاده بالینی، شیمی، مهندسی، تحقیقاتی سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار مدل FL 5000 R سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار مدل FL 5000 R دستگاه سانتریفیوژ FL 5000 R شرکت فرزانه آرمان مورد استفاده بالینی خون، شیمی، مهندسی
Close