اهداف

ما می دانیم که برای مدیریت موثر و موفق نیاز به تعریف اهداف (Goals) سازمان بصورت معین و دقیق هستیم. ما شاخص های عملکرد کلیدی (Key Performance Indicators) را برای سنجش میزان پیشرفت شرکت بر اساس برنامه استراتژیک تدوین نمودیم و آنها را در فواصل زمانی معین پایش می کنیم تا از مسیر صحیح حرکت شرکت اطمینان یابیم.
برخی از مهمترین شاخص های عملکرد کلیدی که در واحدهای مختلف سازمان تعریف شده است شامل رضایتمندی مشتری، طول عمر ارزش برای مشتری، ارزش کل بهره وری، درصد محصول غیرمنطبق، رضایتمندی کارمندان، حاشیه سود و ... می باشد. در ادامه برخی از مهمترین هدف گذاری های شرکت فرزانه آرمان برای شاخص های مختلف ذکر شده است.

- رشد: ما می خواهیم بعنوان یکی از شرکت های پیشرو در تولید لوله های خونگیری و دستگاه های سانتریفیوژ آزمایشگاهی در خاورمیانه باشیم. همچنین ما قصد داریم تا بر روی تازترین مباحث علمی مربوط به روش های تشخیص بیماری ها بخصوص روش های غیر تهاجمی تحقیق نماییم.

- رضایتمندی مشتری: ما می خواهیم رضایتبخش ترین تجربه را در استفاده از محصولاتمان برای مشتریانمان بوجود آوریم، بگونه ای که حداقل 70 درصد از مشتریانمان بار دیگر از ما خرید کنند.

- مجموع هزینه بهره وری: هدف ما افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در شرکت است بگونه ای که به 10 تا 20 درصد برای مجموع هزینه بهره وری برسیم.

- کارایی سرمایه: ما برای دستیابی به 20 تا 30 درصد بهروری سرمایهبصورت سالیانه هدف گذاری نموده ایم.

- حاشیه سود: ما حاشیه سود خود را بر اساس سود معقول و بر مبنای حفظ ثبات بازار بر اساس قیمت های بازار و رقبا تنظیم می نماییم.
اهداف
Close