مأموریت

ماموریت (Mission) شرکت فرزانه آرمان بهبود سلامت جامعه از طریق توسعه روش های تشخیصی نوآورانه و قابل اعتماد برای تشخیص و درمان بیماری ها است
مأموریت
Close