لوله های خونگیری یکبار مصرف

لوله غیر وکیوم لخته (سرم) حاوی Clot Activator گرانول دار لوله غیر وکیوم لخته (سرم) حاوی Clot Activator گرانول دار جدا کننده سرم فعال کننده لخته clot activator فرزانه آرمان خون گیری لوله غیر وکیوم فرتست لوله غیر وکیوم PT-PTT و ESR  حاوی سدیم سیترات لوله غیر وکیوم PT-PTT و ESR حاوی سدیم سیترات لوله یکبار مصرف PT-PTT و ESR شرکت فرزانه آرمان و آموزش خون گیری لوله خلأ، سرسوزن و فشار خون لوله غیر وکیوم لخته (سرم) حاوی Gel & Clot Activator لوله غیر وکیوم لخته (سرم) حاوی Gel & Clot Activator لوله یکبار مصرف لخته Plain فرزانه آرمان آموزش خون گیری لوله خلأ و سرسوزن فرتست فشار خون لوله غیر وکیوم لخته (سرم) حاوی Clot Activator لوله غیر وکیوم لخته (سرم) حاوی Clot Activator لوله یکبار مصرف لخته Plain فرزانه آرمان آموزش خون گیری لوله خلأ و سرسوزن فرتست فشار خون لوله غیر وکیوم CBC حاوی  K2 / K3 EDTA لوله غیر وکیوم CBC حاوی K2 / K3 EDTA لوله خون گیری غیر خلاء یکبار مصرف cbc سی بی سی K2EDTA و K3EDTA، آموزش خونگیری، سرسوزن و فشار خون لوله غیر وکیوم CBC نوزادی حاوی K2 / K3 EDTA لوله غیر وکیوم CBC نوزادی حاوی K2 / K3 EDTA لوله خون گیری بدون خلأ CBC شرکت فرزانه آرمان حاوی K2 EDTA و K3 EDTA، آموزش خون گیری و فشار خون لوله غیر وکیوم لخته فاقد محلول ضد انعقاد (Plain) لوله غیر وکیوم لخته فاقد محلول ضد انعقاد (Plain) لوله یکبار مصرف لخته Plain فرزانه آرمان آموزش خون گیری لوله خلأ و سرسوزن فرتست فشار خون لوله  غیر وکیوم PT-PTT حاوی سیترات سدیم لوله غیر وکیوم PT-PTT حاوی سیترات سدیم لوله یکبار مصرف PT-PTT شرکت فرزانه آرمان و آموزش خون گیری لوله خلأ، سرسوزن و فشار خون لوله غیر وکیوم ESR (سدیمان) غیر دستگاهی حاوی سیترات سدیم لوله غیر وکیوم ESR (سدیمان) غیر دستگاهی حاوی سیترات سدیم لوله خون گیری یکبار مصرف ESR سدیمان فرتست، آموزش خون گیری لوله خلأ، سرسوزن و فشار خون
Close