ساختار راهبردی

در شرکت فرزانه آرمان، ساختار استراتژی سازمان ما بگونه ای طرح ریزی شده است تا بتوانیم به اهداف خود دست یافته و موفقیتی پایدار در طول زمان رقم زنیم. از مهمترین اجزای ساختار استراتژی ما می توان به مدل رهبری سازمان، تمرکز سازمان، فرهنگ سازمانی و تولید محصولات و خدمات متمایز اشاره نمود.

- مدل رهبری سازمان (Leadership Model)
ما مدلی جامع برای رهبری سازمان پیاده سازی نمودیم تا شرکتی مانا و پایدار در طول دهه های آتی داشته باشیم. این مدل از بخش های مختلفی نظیر طرح ریزی، هدایت، کنترل، سازمان دهی و بهبود کارایی کارکنان تشکیل یافته که کل ارکان شرکت را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

بمنظور استقرار طرح ریزی در سازمان، ما تفکر استراتژیک را در کلیه بخش های شرکت از طریق برنامه ریزی تاکتیک ها، پروژه ها و فعالیت ها نهادینه نموده ایم. یکی دیگر از بخش های مهم مدل رهبری سازمان نقش هدایت در سازمان است. برای این منظور ما هدایت گروه ها و پیگیری فرآیندهای سازمان را از طریق پایش و ارزیابی فعالیت ها در سازمان دنبل می نماییم.


استراتژیک ها افرادی هستند که مسول موفقیت یا شکست سازمان می باشند. استراتژیک ها عنوان های شغلی متفاوتی دارند مانند مدیر عامل، رئیس، رئیس هیات مدیره، مدیر اجرایی.
عمده پژوهشگران مدیریت استراتژیک از جمله جوناس، فرای و سری و استوار بر این باورند که در هر سازمان استراتژیست ها سه عهده دار مسئولیت اصلی هستند:
  • ایجاد یک بستر برای تغییر
  • ایجاد تعهد و احساس مالکیت
  • ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری

فرصت ها و تهدیدات خارجی:
مقصود از فرصت ها و تهدیدات خارجی، رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فن آوری و رقابتی است که می توانند به میزان زیادی در ایجاد نفع و یا ضرر برای سازمان موثر باشند.نظر به اینکه فرصت ها تهدیدها تا حدود زیادی خارج از کنترل یک سازمان است از یک واژه خارجی استفاده می کنند. انقلاب در رایانه ها، فن آوری زیستی (بیوتنولوژی)، جابجایی جمعیت، تغییر در نگرش ها و ارزش های کار، کشف فضا، بازیافت ضایعات و افزایش رقابت به وسیله شرکت های خارجینمونه هایی از فرصت ها و تهدیداتی هستند که برای شرکت ها وجود دارند.این گونه تغیرات موجب به وجود آمدن گونه های خاصی از مصرف کنندگان می شود که منجر به انواع متفاوتی از محصولات، خدمات، و استراتژی ها می گردد.
نقاط قوت و ضعف داخلی:
نقاط قوت و ضعف داخلی در زمره فعالیت های قابل کنترل سازمان قرار می گیرند که سازمان ها آن ها را به شیوه ای عالی یا بسیار ضعیف انجام می دهند. آنها در سایه فعالیت های مدیریتی، بازاریابی، امور مالی (حسابداری)، تولید (عملیات)، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات رایانه ای به وجود می آیند.یکی از فعالیت های اصلی و ضروری مدیریت استراتژیک این است که نقاط قوت و ضعف دوایر و واحدهای سازمان را شناسایی و آن ها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد.
Close