توسعه و رشد نیروی انسانی

منابع انسانی به عنوان گران بهاترین سرمایه هر مجموعه می باشد که می تواند حرکت و تعالی سازمان را محقق سازد. از این رو شرکت فرزانه آرمان تمرکز ویژه ای را بر روی مدیریت منابع انسانی Human Resources Management نموده است و تلاش نموده بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی کارکنان ایجاد نماید تا انگیزه لازم برای انجام فعالیت های خلاقانه فراهم شود.

• جذب و بکارگیری بهترین ها:
شرکت فرزانه آرمان در راستای دستیابی به اهداف خود بدنبال جذب بهترین و متخصص ترین نیروهای انسانی در رشته های مختلف می باشد. از اینرو شاخص هایی برای هر مسئولیت سازمانی نظیر تحصیلات، تخصص، تجربه، توانمندی ها و ... تدوین شده است که افراد متقاضی می بایست حائز صلاحیت مناسب متناسب با هر رده شغلی داشته باشند. این شاخص ها بطور مستمر در دوره های زمانی مناسب بازنگری می گردد.

• مدیریت منابع انسانی:
مدیریت منابع انسانی فرآیندی است که همواره در طول فعالیت کارکنان انجام می پذیرد و شاخص های عملکرد کلیدی برای هر یک از کارکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین شاخص های مربوط به یک واحد از سازمان که برآیند فعالیت های افراد آن واحد هستند نیز بصورت دوره ای مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله موارد مهم در مدیریت منابع انسانی پایش و مدیریت روابط نیروی انسانی در محل کار، نحوه تعامل، همکاری و توجه به ارزش های سازمان است تا از محیط کار سالم در سازمان اطمینان حاصل شود. در این راستا واحد منابع انسانی منشور تعالی سازمانی Code of Conduct شرکت فرزانه آرمان را تدوین و در اختیار کارکنان قرار داده است. این منشور بعنوان پیمان کلیه افراد در سازمان می باشد.

• توسعه و آموزش:
شرکت فرزانه آرمان برنامه های آموزشی مختلفی را با توجه به نیازسنجی آموزشی هر واحد از سازمان جهت ارتقاء مهارت های کارکنان بصورت مستمر اجرا می نماید. در حقیقت ما بر این باوریم که شکوفایی و رشد مجموعه شرکت در گرو رشد و تعالی افراد سازمان می باشد. از اینرو مدیریت شرکت فرزانه آرمان حمایت های لازم جهت فرآهم آوری بستر توسعه و شکوفایی کارکنان را ایجاد نموده است.
توسعه و رشد نیروی انسانی
Close