سیستم جمع آوری خون تحت خلاء

لوله ی وکیوم خون گیری نمونه پلاسما حاوی ژل و K2EDTA لوله ی وکیوم خون گیری نمونه پلاسما حاوی ژل و K2EDTA لوله خلأ خون گیری سرم و ژل Serum gel & clot activator شرکت فرزانه آرمان آموزش خون گیری serum blood test tube لوله وکیوم خون گیری pt-ptt لوله وکیوم خون گیری pt-ptt لوله خلأ خون گیری سرم و ژل Serum gel & clot activator شرکت فرزانه آرمان آموزش خون گیری serum blood test tube لوله وکیوم خون گیری EDTA لوله وکیوم خون گیری EDTA لوله خلأ خون گیری فرزانه آرمان edta k2 K3 با هلدر و سر سوزن و آموزش خون گیری وکیوم ادتا cbc لوله وکیوم خون گیری گلوکز (Glucose) لوله وکیوم خون گیری گلوکز (Glucose) لوله های خلأ وکیوم ونوجکت گلوکز همراه با هلدر و سر سوزن و آموزش خون گیری با لوله خلا glucose لوله وکیوم خون گیری هپارین و ژل (Heparin+gel) لوله وکیوم خون گیری هپارین و ژل (Heparin+gel) لوله های خلأ وکیوم ونوجکت هپارین و ژل با هلدر و سر سوزن و آموزش خون گیری با لوله خلا heparin لوله وکیوم خون گیری هپارین (Heparin) لوله وکیوم خون گیری هپارین (Heparin) لوله های خلأ وکیوم ونوجکت هپارین با هلدر و سر سوزن و آموزش خون گیری با لوله خلا Heparin لوله ‌ی وکیوم خون ‌گیری سرم بافعال کننده لخته و ژل لوله ‌ی وکیوم خون ‌گیری سرم بافعال کننده لخته و ژل لوله خلأ خون گیری سرم و ژل Serum gel & clot activator شرکت فرزانه آرمان آموزش خون گیری serum blood test tube لوله وکیوم خون گیری سرم  (Serum) با فعال کننده لخته لوله وکیوم خون گیری سرم (Serum) با فعال کننده لخته لوله خلأ وکیوم ونوجکت سرم لخته شرکت فرزانه آرمان آموزش خون گیری serum vacuum blood collection test tube لوله وکیوم خون گیری Serum بدون افزودنی لوله وکیوم خون گیری Serum بدون افزودنی لوله های خلأ وکیوم ونوجکت سرم شرکت فرزانه آرمان فرتست آموزش خون گیری با لوله خلا serum لوله وکیوم خون گیری ESR لوله وکیوم خون گیری ESR لوله های خلأ وکیوم ونوجکت esr شرکت فرزانه آرمان فرتست آموزش خون گیری با لوله خلا esr
Close