تشخیص سرطان روده بزرگ با استفاده از آزمایش CBC

right leftتشخیص سرطان روده بزرگ با استفاده از آزمایش CBCتشخیص سرطان روده بزرگ با استفاده از آزمایش CBC
سرطان روده بزرگ که به عنوان سرطان کولون نیز شناخته می شود در حال حاضر به عنوان دومین سرطان منجر به مرگ و میر در ایالت متحده آمریکا به حساب می آید. این سرطان در قسمت های مختلف روده بزرگ می تواند بروز کند که بوسیله کولونوسکوپی می توان به تشخیص این نواحی دچار سرطان پرداخت.
میزان مرگ و میر سرطان روده بزرگ را می توان با چکاب های مرتب کاهش داد. در تحقیقی ک در ژورنال Cancer detection and preventionبه چاپ رسیده است، به ارتباط و تشخیص سرطان روده بزرگ با استفاده از آزمایش CBC پرداخته شده است. در این تحقیق که بر روی 127 بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ طی 5 سال انجام گرفت، حاکی از آن بود که 107 نفر یعنی حدود 84% از بیماران در پارامتر توزیع دامنه حجم گلبول های قرمز (RDW) با افزایش، 87 نفر یعنی 69% دچار آنمی و70 نفر یعنی 55% دچار مقدار پایین حجم متوسط گلبول قرمز خون (MCV) می باشند. در نتیجه گیری این تحقیق چنین استنباط شده است ک با یک چکاب ساده آزمایش CBC و با بررسی پارامتر توزیع دامنه حجم گلبول قرمز خون (RDW) به تشخیص سرطان روده بزرگ دست یافت.
گردآوری و تنظیم مطالب: امین طاهری و حسین دباغی

image
Close