روغن ایمرسیون فرتست

برای مشاهده نمونه زیر میکروسگوپ با عدسی 100 استفاده می شود.
بطری شیشه ای 250 میلی لیتر
نگهداری در دمای محیط
نحوه استفاده: مقدار معینی از روغن ایمرسیون را روی لام قرار داده و با عدسی 100 مشاهده کنید.
Close