معرف نیترات B فرتست

برای شناسایی باکتری های کاهنده نیترات استفاده می شود.
بطری قطره چکانی 15 میلی لیتر
نگهداری در دمای محیط
نحوه استفاده: پس از آماده سازی نمونه 5 قطره از معرف به آن اضافه شده و تغییر رنگ بررسی گردد.
Close