معرف متیل اورانژ فرتست

به عنوان شناساگر pH در محدوده 3.1-4.4 مورد استفاده قرار می گیرد .
بطری قطره چکانی 15 میلی لیتر
نگهداری در دمای محیط
نحوه استفاده: پس از آماده سازی نمونه چند قطره از معرف به آن اضافه شده و تغییر رنگ بررسی گردد.
Close