معرف ارلیخ فرتست

در آزمایش های بالینی برای بررسی وجود اوروبیلینوژن در ادرار استفاده می شود.
بطری قطره چکانی 15 میلی لیتر
نگهداری در دمای محیط
نحوه استفاده: به حدود 10 میلی لیتر از ادرار 1 میلی لیتر از معرف را اضافه و تغییر رنگ را بررسی کنید .
Close