معرف متیل رد فرتست

در پاتولوژی برای تشخیص و تمایز اعضا خانواده آنتروباکتریاسه و همچنین به عنوان شناساگر pH مورد استفاده قرار می گیرد.
بطری قطره چکانی 15 میلی لیتر
نگهداری در دمای محیط
نحوه استفاده: پس از آماده سازی کست میکروبی 5 قطره از معرف به آن اضافه شده و تغییر رنگ بررسی گردد.
Close