معرف آلفا نفتول (VP1) فرتست

در میکروبیولوژی برای استفاده در تست voges-proskauer در محیط کشت MR-VP استفاده می شود.
بطری قطره چکانی 15 میلی لیتر
نگهداری در دمای محیط
نحوه استفاده: پس از آماده سازی کست میکروبی 5 قطره از معرف به آن اضافه شده و تغییر رنگ بررسی گردد.
Close