معرف رتیکولوسیت فرتست

در سیتولوزی و هماتولوژی برای رنگ آمیزی و بررسی گلبول های قرمز نارس استفاده می شود. .
بطری قطره چکانی 15 میلی لیتر
نگهداری در دمای محیط
نحوه استفاده: پس از تهیه اسمیر خون و فیکس کردن، با معرف رتیک آغشته و پس از خشک کردن بررسی گردد.
Close