معرف لوگل فرتست

برای بررسی تست نشاسته در نمونه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
بطری شیشه ای 250 میلی لیتر
نگهداری در دمای محیط
نحوه استفاده: برای هر دو میلی لیتر از نمونه حدود چند قطره از محلول استفاده گردد.
Close