رنگ گیمسا 10x فرتست

در سیتولوژی و هماتولوژی برای مشاهده سلول های خونی و انگل های خونی استفاده می شود.
بطری شیشه ای 250 میلی لیتر 10x
نگهداری در دمای محیط
نحوه استفاده :لام حاوی نمونه را پس از فیکس کردن با رقت 1/10 با آب مقطر مخلوط و با نمونه اغشته گردد.
Close