رنگ رایت گیمسا فرتست

در سیتولوژی و هماتولوژی برای مشاهده سلول های خونی و مغز استخوان محیطی استفاده می شود.
بطری شیشه ای 250 میلی لیتر
نگهداری در دمای محیط
نحوه استفاده :لام حاوی نمونه را پس از فیکس کردن با مقدار معین از رنگ اغشته کرده و پس از خشک شدن زیر میکروسکوپ بررسی گردد.
Close