کیت رنگ آمیزی گرم فرتست

در میکروبیولوژی برای رنگ آمیزی باکتری های گرم مثبت و منفی استفده می شود.
کیت رنگ آمیزی گرم
محتوا :
معرف شماره ۱ : محلول کریستال ویولت
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ : محلول لوگول
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۳ : محلول رنگبر
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۴ : محلول سافرانین
(۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری کیت رنگ آمیزی گرم فرتست
دمای : 10- 30 درجه سانتیگراد
روش رنگ آمیزی
۱) از نمونه مورد نظر اسلاید تھیه کنید و آن را
فیکس نمائید.
۲) تمامی سطوح نمونه را با کریستال ویولت
بپوشانید و به مدت ۱ دقیقه آن را به حال خود
بگذارید.
۳) شستشوی سطوح نمونه
۴)تمامی سطوح نمونه رابامحلول لوگول به
مدت ۱ دقیقه بپوشانید.
۵) شستشوی سطوح نمونه
۶) نمونه را به مدت ۳۰ ثانیه با محلول رنگبر
بپوشانید.
۷) شستشوی سطوح نمونه
۸) تمامی سطوح نمونه را با سافرانین به مدت
۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقه بپوشانید.
۹) شستشو و بررسی میکروسکوپی نمونه
نتیجه رنگ آمیزی :
باکتری ھای گرم مثبت : آبی تیره
باکتری ھای گرم منفی : قرمز تا صورتی
Close