کیت رنگ آمیزی اسپور فرتست

در میکروبیولوژی برای رنگ آمیزی باکتری ها در مرحله اسپور قرار دارند.
کیت رنگ آمیزی اسپور
محتوا :
معرف شماره ۱ : محلول مالاشیت گرین
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ : سافرانین
(۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری کیت رنگ آمیزی اسپور فرتست
دمای : 10- 30 درجه سانتیگراد
روش رنگ آمیزی
۱) گستره میکروبی را به کمک حرارت فیکس
کنید.
۲) رنگ آمیزی با محلول مالاشیت گرین و به
مدت ۶ دقیقه نمونه را حرارت داده تا تبخیر
شود.
۳) شستشوی نمونه
۴)رنگ آمیزی با محلول سافرانین به مدت ۳۰
ثانیه
۵) شستشوی نمونه
۶) بررسی میکروسکوپی نمونه
نتیجه رنگ آمیزی :
اسپور : سبز
باکتری : صورتی
Close