کیت رنگ آمیزی کپسول فرتست

در میکروبیولوژی برای رنگ آمیزی کپسول باکتری ها مورد استفاده قرار می گیرد.
کیت رنگ آمیزی کپسول
محتوا :
معرف شماره ۱ : محلول کریستال ویولت
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ : سولفات مس
(۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری کیت رنگ آمیزی کپسول فرتست
دمای : 10- 30 درجه سانتیگراد
روش رنگ آمیزی
۱) گستره نمونه را تھیه و فیکس نمائید.
۲) نمونه را به مدت دو دقیقه با محلول
کریستال ویولت بپوشانید.
۳) نمونه را بصورت کامل با محلول سولفات
مس بپوشانید.
۴)نمونه را خشک و بررسی میکروسکوپی
نمایید.
نتیجه رنگ آمیزی :
کپسول: ھاله شفاف بر زمینه
تاریک(عدم رنگ پذیری کپسول)
بدون کپسول : بدون ھاله شفاف
Close