کیت رنگ آمیزی آلبرت فرتست

برای تشخیص کورینه باکتریوم دیفتریا و گرانول های پلی فسفات در سایر باکتری ها مورد استفاده قرار می گیرد.
کیت رنگ آمیزی آلبرت
محتوا :
معرف شماره ۱ : معرف آلبرت
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ : محلول لوگول
(۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری کیت رنگ آمیزی آلبرت فرتست
دمای : 10- 30 درجه سانتیگراد
روش رنگ آمیزی
۱) گستره نمونه را به کمک حرارت فیکس
نمائید.
۲) نمونه را به مدت ۵ دقیقه با معرف آ لبرت
رنگ آمیزی نمائید.
۳) رنگ را تخلیه کنید.
۴)نمونه را به مدت ۱ دقیقه با محلول لوگول
رنگ آمیزی نمایید.
۵) شستشو
۶)بررسی میکروسکوپی
نتیجه رنگ آمیزی :
Metachromatic Granoles : مشکی
Bars of Diphtheria : سبز تیره
Body of the Cells : سبز روشن
Close