کیت رنگ آمیزی پریودیک اسید شیف (PAS) فرتست

در بافت شناسی برای تشخیص بافت های الدهیدی و موسینی بکار می رود.
کیت رنگ آمیزی شیف
محتوا :
معرف شماره ۱ : پریودیک اسید
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ : معرف شیف
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۳ : ھماتوکسیلین ھاریس
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۴ : محلول بوراکس
(۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری کیت رنگ آمیزی پریودیک اسید شیف فرتست
دمای : 2- 8 درجه سانتیگراد
روش رنگ آمیزی
۱) نمونه را دھیدرات کنید.
۲) نمونه به مدت ۱۰ دقیقه با محلول پریودیک
اسید ھیدرولیز شود.
۳) شستشو با آب مقطر
۴)نمونه به مدت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه با معرف شیف
رنگ آمیزی شود.
۵) شستشو با آب مقطر
۶) نمونه به مدت ۵ دقیقه با ھماتوکسیلین
رنگ آمیزی شود.
۷) شستشو با آب مقطر
۸) شستشو با محلول بوراکس به مدت ۱ دقیقه
۹)خشک کردن و بررسی نمونه
نتیجه رنگ آمیزی :
ھسته : بنفش یا آبی
گلیکوژن و موسین : ( Magenta)
Close