کیت رنگ آمیزی زیل نلسون فرتست

برای رنگ امیری باکتری های اسید فسفت، تشخیص باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه خلط استفاده می گردد.
کیت رنگ آمیزی زیل نلسون
محتوا :
معرف شماره ۱ : کربول فوشین
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ :محلول رنگبر
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۳ :متیلن بلو
(۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری کیت رنگ آمیزی زیل نلسون فرتست
دمای : 10- 30 درجه سانتیگراد
روش رنگ آمیزی
۱) گستره میکروبی را تھیه و به وسیله حرارت
فیکس کنید.
۲) سطوح نمونه را با کربول فوشین بپوشانید.
۳) لام پوشیده از رنگ را به مدت ۵ دقیقه به
کمک چراغ الکلی حرارت دھید.
۴)شسشوی نمونه
۵) نمونه را با محلول رنگبر به مدت ۳۰ ثانیه تا
۱ دقیقه بشوئید.
۶) شستشوی نمونه
۷) نمونه را با متیلن بلو به مدت ۳۰ ثانیه رنگ
کنید
۸) خشک کردن و بررسی نمونه
نتیجه رنگ آمیزی :
باسیل ھای اسید فست : قرمزروشن
زمینه : آبی
Close