کیت رنگ آمیزی سودان بلک فرتست

در بافت شناسی برای بررسی بافت های چربی مورد استفاده قرا می گیرد.
محتوا :
معرف شماره ۱ : پروپیلن گلایکول % ۱۰۰
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ : رنگ سودان بلک
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۳ : پروپیلن گلایکول % ۸۵
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۴ : نوکلئارفست رد
(۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری کیت رنگ آمیزی سودان بلک فرتست (ظروف 100 میلی لیتر)
دمای : 2- 8 درجه سانتیگراد
روش رنگ آمیزی
۱) برش ھا را پارافین زدائی و آماده کنید.
۲) نمونه به مدت ۱۰ دقیقه در پروپیلن
گلایکول %۱۰۰ آغشته کنید.
۳) نمونه را به مدت ۳۰ دقیقه در محلول
سودان قرار دھید.
۴)نمونه به مدت ۳دقیقه در محلول پروپیلن
گلایکول %۸۵ قرار دھید.
۵) شستشو
۶) رنگ آمیزی در محلول نوکلئار فست رد به
مدت ۵ دقیقه
۷) شستشو با آب مقطر و بررسی نتیجه
نتیجه رنگ آمیزی :
ھسته : قرمز
چربی : آبی - سیاه
Close