کیت رنگ آمیزی کنگورد (آمیلوئید) فرتست

در بافت شناسی برای بررسی و رنگ آمیزی آمیلوئیدها استفاده می شود.
کیت رنگ آمیزی کنگورد (آمیلوئید)
محتوا :
معرف شماره ۱ : کنگورد
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ :لیتیوم کربنات
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۳ :ھماتوکسیلین ھاریس
(۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری کیت رنگ آمیزی کنگورد فرتست
دمای : 10- 30 درجه سانتیگراد
روش رنگ آمیزی
۱) برش ھا را پارافین زدائی و آماده کنید.
۲) نمونه ھا را به مدت ۱ ساعت در محلول
کنگورد قرار دھید.
۳) شستشو ۲ تا ۳ بار
۴)نمونه ھا را به مدت ۳ تا ۵ دقیقه در محلول
کربنات لیتیوم قرار دھید و ھمواره به ھم
بزنید تا زمینه بی رنگ گردد.
۵) شستشو
۶) نمونه ھا را به مدت ۵ دقیقه در محلول
ھماتوکسیلین ھاریس قرار دھید.
۷) شستشو با آب روان به مدت ۱۵ دقیقه
۸) آبگیری و شفاف سازی
نتیجه رنگ آمیزی :
ھسته : آبی تیره
آمیلوئید :
۱- نورپلاریزه (سبز)
۲- نور ترانسمیتر (صورتی تا قرمز)
Close