کیت رنگ آمیزی آهن فرتست

برای تشخیص آهن در بافت ها مورد استفاده قرار می گیرد.
کیت رنگ آمیزی آھن
محتوا :
معرف شماره ۱ : محلول اسید کلریدیک
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ :پتاسیم فروسیانید
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۳ :محلول نوکلئار فست رد
(۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری کیت رنگ آمیزی آهن فرتست
دمای : 10- 30 درجه سانتیگراد
روش رنگ آمیزی
۱) برش ھا را پارافین زدائی و آماده کنید.
۲) نمونه ھا را به مدت ۳۰ دقیقه در محلول
اسید کلریدریک ، پتاسیم فروسیانید آغشته
کنید.
۳) شستشو
۴)رنگ آمیزی با محلول نوکلئار فست رد به
مدت ۵ دقیقه
۵) شستشو
۶)آبگیری در متانول و شفاف سازی در زایلن
نتیجه رنگ آمیزی :
ھسته : قرمز
سیتوپلاسم : صورتی کم رنگ
آھن : آبی روشن
* برای ساخت محلول پتاسیم فروسیانید/
اسید کلریدریک ، حجم ھای مساوی از این دو
معرف را با ھم مخلوط کنید.
Close