معرف فهلینگ B فرتست

برای شناسایی آلدهید ها و قند ها مورد استفاده قرار می گیرد.
بطری قطره چکانی 15 میلی لیتر
نگهداری در دمای محیط
نحوه استفاده: حجم مساوی از فهلینگ A و B را باهم مخلوط و مورد استفاده قرار دهید.
Close