کیت رنگ آمیزی تری کروم انگل شناسی فرتست

برای رنگ آمیزی انگل ها در آزمایش های بالینی مورد استفاده قرار می گیرد.
کیت رنگ آمیزی تری کروم انگل
شناسی
محتوا :
معرف شماره ۱ : محلول شاودین
۱۰۰ میلی لیتر) )
معرف شماره ۲ :محلول ید-الکل
۱۰۰ میلی لیتر) )
معرف شماره ۳ :رنگ تری کروم
۱۰۰ میلی لیتر) )
معرف شماره ۴: محلول اسید الکل
دمای نگهداری : 10-30 درجه سانتیگراد
روش رنگ آمیزی
۱) پس از تھیه گستره، از نمونه قبل از خشک
شدن نمونه ھا را به مدت ۳۰ دقیقه در محلول
شاودین قرار دھید.
۲)نمونه ھا را به مدت حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه در
محلول الکل-ید قرار دھید.
۳) نمونه را به مدت ۵ دقیقه در الکل
۷۰% قراردھید قرار دھید.
۴) انتھای نمونه را با دستمال تمیز کنید.
۵) نمونه ھا را به مدت ۵ دقیقه و یا بیشتر
مجددا در الکل % ۷۰ قرار دھید.
۶) نمونه را به مدت ۱۰ دقیقه درون رنگ
تریکروم قرار دھید.
۷) نمونه را داخل محلول اسید- الکل به مدت
چند ثانیه قرار دھید و سریعاً مرحله بعدی را
پیگیری کنید.
۸) چندین مرتبه لام را به صورت پی درپی در
اتانول % ۱۰۰ شستشو دھید که در ھر مرحله
حدود دو الی سه دقیقه منتظر بمانید.
۹) شفاف سازی در زایلن
۱۰ )بررسی نمونه پس از خشک شدن
نتیجه رنگ آمیزی :
در این رنگ آمیزی مخمرھا شامل
سلول،میسیلیوم کاذب و جوانه و نیز سلول
ھای انسانی تشخیص داده می شوند.
Close