پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران 4 تا 7 اردیبهشت 96

پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران 4 تا 7 اردیبهشت 96
نمایشگاه بین المللی تهران
همراه با یارانه خرید ویژه مراکز علمی و پژوهشی
ما نیز در این نمایشگاه منتظر قدوم سبز شما هستیم.
Close